GERİ DÖN

Lisans Programları


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - - LİSANSProgram Tanıtımı

2016 yılında açılan bölümümüz, 4 Doç.. Dr ve 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi kadrosuna sahip olup 2018 yılında YÖK’e öğrenci alımı için başvurmuş ve başvurunun kabul edilmesi sonucu 2018-2019 Güz Yarıyılında öğrenci alarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümümüzün lisans mezunları ‘ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS DİPLOMASI’ ünvanı ile diploma alırlar.

Lisans

Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarmış olmak zorundadır. Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlar arası yatay geçişler ve üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurumiçi yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Ders intibakları yapılmak suretiyle yatay ve dikey geçişlerle bölümümüz öğrenci alabilmektedir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlayan, kültür ve medeniyet dairesi içerisinde ülkemizin inanç ve değerlerini, menfaat ve hedeflerini ön plana çıkaran uzmanlar yetiştirmektir. Bölümümüz, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih, coğrafya ve sosyal psikoloji gibi disiplinlere dirsek teması içerisindedir ve buna uygun olarak bölüm müfredatına sahiptir. Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Bölümümüzden lisans derecesi almak isteyen öğrenciler dört yıllık programı başarıyla bitirmek zorundadır. Dört yıllık programı başarıyla bitirenlere “Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilmektedir. Uluslararası İlişkiler Lisans Programımızda ilk yıl diğer bölümlerle beraber ortak alınan dersler bulunurken, üçüncü dönemden itibaren meslek dersleri ağırlık kazanmaya başlamaktadır. Mesleki bilgi içeren derslerde öğrencilerin uluslararası ilişkiler ve tarihinin özellikleri, yapısı, işleyişi, dönüşümü, hukuksal zemini, aktörler ile alakalı bakış açısı ve yetkinlik kazandırılmaya çalışılmaktadır. Zengin seçmeli ders havuzumuzda bölgesel politikalar, uluslararası örgütler ve hukuk ve siyaset bilimi dersleri mevcuttur.

1 Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden faydalanarak, disiplinler arası bir bakış kazandırmak.
2 Akademik alanda ve dilde yazma becerisi kazandırmak.
3 Bölgesel Çalışmalar ve Dış Politika alanlarında yetkinlikler kazandırmak.
4 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu temel bilgilerle donatılmış, yabancı dile ve gelişen teknolojiye hakim uzmanlar yetiştirmek

Bölümün iş imkânları oldukça geniştir. Bu bölümün mezunu olarak başta Dışişleri ve İçişleri bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânına sahip olunabilir. Bu bölümden mezun olanlar aynı zamanda Yurt Dışında büyükelçiliklerde konsolosluklarda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren öğrenciler, diğer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının çalıştıkları alanlar, idari hâkim, kaymakam, uzman, müfettiş ve özel şirketlerde dış ticaret danışmanı, dış ilişkiler sorumlusu gibi ünvanlarla da istihdam edilebilirler. Bir diğer iş alanı, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler BM ve AGİT gibi devlet dışı kurumlarda da ilgili konularda uzmanlık-danışmanlık gibi görevlerdir. Mezunlar için akademisyenlik, turizm, dış ticaret ve diğer özel sektörlerde alacakları görevler alternatif olarak değerlendirilebilir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, AB Siyaseti, Sosyoloji bilimi dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora dereceleri için başvuruda bulunabilir.

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır. Buna göre; a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınav(lar) puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. c) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir.

Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olması gerekir. Ayrıca, öğrenciler mezun olabilmek için son sınıfın güz ya da bahar döneminde alacakları "Bitirme Ödevi / Staj" dersini de tamamlamış olmalıdır.

Tam Zamanlı

Doç. Dr. Hülya Toker Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Atatürk Yolu 7. Km 66900 Merkez / YOZGAT TELEFON Telefon: 0 (354) 242 10 40 (6631) Faks: 0 (354) 242 10 44 E-Mail: hulya.toker@yobu.edu.tr

Bölümdeki eğitim faaliyetleri ve akademik faaliyetler 4 adet Doç. Dr. ve 2 adet doktor öğretim öğretim üyesi ve 1 adet araştırma görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Fakültemizde bilgisayar temelli dersler için her biri 40'ar öğrenci kapasiteli 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
3 Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
4 Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
5 Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
6 Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
7 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
8 Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
9 Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
10 Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
11 Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
12 Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
13 Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
15 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
16 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
18 Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
19 Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[TemelAlanCiktisi]

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

Ders Planı

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
YDYO-İB İngilizce İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK Zorunlu 24 - - -
Toplam 24 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA001 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Zorunlu 2 - - 2
IIBF002 Türkçe HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 - - 5
IKT111 Türkçe İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 - - 5
SIB001 Türkçe SİBER GÜVENLİĞİN TEMELLERİ Zorunlu 2 - - 2
SIY112 Türkçe SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 3 - - 4
TDI001 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 - - 2
ULI111 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ I Zorunlu 3 - - 4
ULI112 Türkçe SİYASİ TARİH I Zorunlu 3 - - 4
YDL001 Türkçe YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 23 0 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ATA002 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Zorunlu 2 - - 2
IKT121 Türkçe İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 - - 5
KP001 Türkçe KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 - - 2
SIY122 Türkçe SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 3 - - 4
TDI002 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 - - 2
ULI121 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ II Zorunlu 3 - - 4
ULI122 Türkçe ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Zorunlu 3 - - 5
ULI123 Türkçe SİYASİ TARİH II Zorunlu 3 - - 4
YDL002 Türkçe YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 - - 2
Toplam 22 0 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ADSL01 Türkçe ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
MSDL001 Türkçe MESLEKİ SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
SIY235 Türkçe SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I Zorunlu 3 - - 5
ULI231 Türkçe SOSYOLOJİ Zorunlu 3 - - 4
ULI232 Türkçe ULUSLARARASI POLİTİKA Zorunlu 3 - - 5
ULI233 Türkçe TÜRK SİYASİ HAYATI Zorunlu 3 - - 4
Toplam 12 0 0 18
4. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ADSL02 Türkçe ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
IIBF007 Türkçe ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 - - 5
MSDL002 Türkçe MESLEKİ SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
SIY244 Türkçe SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 3 - - 4
SIY361 Türkçe TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 - - 5
ULI241 Türkçe TÜRKİYE VE ORTA ASYA Zorunlu 3 - - 4
ULI242 Türkçe AVRUPA BÜTÜNLEŞME SÜRECİ Zorunlu 3 - - 6
Toplam 15 0 0 24
5. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MSDL003 Türkçe MESLEKİ SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
ULI351 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Zorunlu 3 - - 5
ULI352 Türkçe ULUSLARARASI HUKUK I Zorunlu 3 - - 5
ULI353 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 9 0 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MSDL004 Türkçe MESLEKİ SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
ULI361 Türkçe DIŞ POLİTİKA ANALİZİ Zorunlu 3 - - 5
ULI362 Türkçe ULUSLARARASI HUKUK II Zorunlu 3 - - 5
ULI363 Türkçe DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR Zorunlu 3 - - 5
Toplam 9 0 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MSDL005 Türkçe MESLEKİ SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
ULI471 Türkçe GÖÇ, ENTEGRASYON, ASİMİLASYON Zorunlu 3 - - 4
ULI472 Türkçe SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 - - 4
ULI473 Türkçe TÜRK DIŞ POLİTİKASI I Zorunlu 3 - - 5
ULI474 Türkçe BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 2 - - 2
Toplam 11 0 0 15
8. Dönem
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
MSDL006 Türkçe MESLEKİ SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - -
ULI481 Türkçe ABD DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 - - 5
ULI482 Türkçe TÜRK DIŞ POLİTİKASI II Zorunlu 3 - - 5
ULI483 Türkçe TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 - - 5
Toplam 9 0 0 15
ADSL01 - ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ADSL-001 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-002 Türkçe SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-003 Türkçe TARLA BİTKİLERİNDE MODERN UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-005 Türkçe ENDÜSTRİYEL KENEVİR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-006 Türkçe TARIM VE DOĞA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-007 Türkçe EKONOMİK GELİŞME VE TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-008 Türkçe HAYVANCILIKTA PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-009 Türkçe GİRİŞİMCİLİK-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-010 Türkçe GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU Seçmeli 2 - - 2
ADSL-011 Türkçe PARA TARİHİ-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-012 Türkçe ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-013 Türkçe ESKİ ÖNASYA'DA MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-014 Türkçe ANTİK DÖNEM RESİM SANATI-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-015 Türkçe BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-017 Türkçe BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-018 Türkçe FİZİK VE YAŞAM I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-019 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-020 Türkçe FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-021 Türkçe DOĞAL AFETLER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-022 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-023 Türkçe KUANTUM FİZİĞİ VE HAYAT Seçmeli 2 - - 2
ADSL-024 Türkçe GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-025 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-027 Türkçe HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-028 Türkçe TEMEL LATİNCE-I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-029 Türkçe TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-030 Türkçe IŞIK-MADDE ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-031 Türkçe GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-032 Türkçe REKREASYON Seçmeli 2 - - 2
ADSL-033 Türkçe YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-034 Türkçe ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 2 - - 2
ADSL-035 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-037 Türkçe RUSÇA I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-038 Türkçe SU KİMYASI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-039 Türkçe KİMYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-040 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-041 Türkçe KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-042 Türkçe DİNLERDE İBADET Seçmeli 2 - - 2
ADSL-045 Türkçe HADİS VE SÜNNETİN ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-047 Türkçe İSLAM AHLAKI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-048 Türkçe TOHUMLUK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-049 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-050 Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-051 Türkçe ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-052 Türkçe AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-053 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-054 Türkçe REKLAM VE BİLİNÇALTI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-055 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-056 Türkçe PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI GÜÇLENDİRME Seçmeli 2 - - 2
ADSL-057 Türkçe YAŞLANMAK VE YAŞLILIK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-058 Türkçe HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-059 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-060 Türkçe TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALAR-I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-061 Türkçe AİLE SAĞLIĞI VE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-062 Türkçe İLAÇ KİMYASI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-063 Türkçe YAŞAMDA ORGANİK KİMYA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-064 Türkçe SANAT VE KİMYA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-065 Türkçe GÜNLÜK YAŞAMDA KİMYA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-066 Türkçe DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ADSL-067 Türkçe SÜS TAŞLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-068 Türkçe HOBİ AMAÇLI SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-069 Türkçe EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-070 Türkçe İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-071 Türkçe ÇİM ALAN TESİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-072 Türkçe HOBİ AMAÇLI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-073 Türkçe TEMEL TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-074 Türkçe SAKSIDA ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-075 Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-076 Türkçe BAHÇE SANATI VE PEYZAJ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-077 Türkçe ÇİÇEK BAKIMI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-078 Türkçe HOBİ SEBZECİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-079 Türkçe ŞİFALI MEYVELER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-080 Türkçe PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-081 Türkçe DİNLER VE SEMBOLLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-082 Türkçe AĞ TEMELLERİ I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-084 Türkçe TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALAR-II Seçmeli 2 - - 2
ADSL-085 Türkçe MUKADDES KİTABIMIZ KUR'AN-I KERİM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-086 Türkçe HOBİ BALIKÇILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-087 Türkçe YEŞİL KİMYA VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-088 Türkçe Gelışımın Dını ve Ahlakı Boyutları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-089 Türkçe Rus Edebıyatı Okumaları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-090 Türkçe Stress ve Öfke Kontrolü Seçmeli 2 - - 2
ADSL-091 Türkçe AB Gençlık Proje Fırsatları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-092 Türkçe Fransızca Okumaları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-093 Türkçe Balkon ve Teraslarda Çılek Yetıştırıcılığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-094 Türkçe Permakültür Bahçecılığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-095 Türkçe İlaç Bıtkılerın Etken Maddelerı ve Kullanımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-096 Türkçe Beslenme ve Su Ürünlerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-097 Türkçe Sürdürülebılır Hayvancılık ve İklım Değışıklığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-098 Türkçe Anadolu Türk Mımarlık Tarıhı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-099 Türkçe Kıtap Okuma ve Yorumlama Seçmeli 2 - - 2
ADSL-100 Türkçe Temel Yoga Pratığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-101 Türkçe Bılımsel Muhakeme Becerılerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-102 Türkçe Afet Yönetımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-103 Türkçe Küresel İklım Değışıklığı Farkındalığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-104 Türkçe Sanat Etkınlıklerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-106 Türkçe Görgü Kuralları ve Protokol Seçmeli 2 - - 2
ADSL-110 Türkçe Oryantırıng Seçmeli 2 - - 2
ADSL-111 Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Seçmeli 2 - - 2
ADSL-112 Türkçe Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma Seçmeli 2 - - 2
ADSL-113 Türkçe Araç Arızaları ve Bakımları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-114 Türkçe Günümüz Türk Halkları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-115 Türkçe Yozgat’ın Tarıhı Yerlerı ve Yapıları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-116 Türkçe Fınansal Okuryazarlık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-117 Türkçe Satış ve İkna Teknıklerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-118 Türkçe Alternatıf Enerjı Bıtkılerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-119 Türkçe Sanat Terapısı Eğıtımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-120 Türkçe Keçe Sanatı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-121 Türkçe Hat Sanatı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-122 Türkçe Güzel Sanatlar Seçmeli 2 - - 2
ADSL-123 Türkçe Mınyatür Seçmeli 2 - - 2
ADSL-124 Türkçe Tarımda Enerjı ve Sürdürülebılırlık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-125 Türkçe Bılgısayar Desteklı Tasarım (Solıdworks Eğıtımı) Seçmeli 2 - - 2
ADSL-126 Türkçe Bılgısayar Desteklı AutoCAD Katı Modelleme Eğıtımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-127 Türkçe Motor ve Araç Teknolojısı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-128 Türkçe Olay Yerı Yönetımı ve Planlanması Seçmeli 2 - - 2
ADSL-129 Türkçe Afetlerde Salgın hastalıklar Seçmeli 2 - - 2
ADSL-130 Türkçe Makıne ve Tezgâhlarda İSG Seçmeli 2 - - 2
ADSL-131 Türkçe Yapı İşlerınde İSG Seçmeli 2 - - 2
ADSL-132 Türkçe Dıjıtal Pazarlama Seçmeli 2 - - 2
ADSL-133 Türkçe Genel ve Tarımsal Kooperatıfçılık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-134 Türkçe Sağlıkta Hıdroterapı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-135 Türkçe Kanser Hastalığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-136 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-137 Türkçe Sağlık hızmetlerınde araştırma, ınceleme ve değerlendırme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-138 Türkçe Tıbbı cıhaz ve malzemelerın tanıtımı ve uygulama sahaları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-139 Türkçe Sağlık bılımınde ve yönetımınde etık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-140 Türkçe İçılebılır Su Kaynakları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-141 Türkçe Uyuşturucu ıle Mücadele   Seçmeli 2 - - 2
ADSL-142 Türkçe Beslenme Bıyokımyası Seçmeli 2 - - 2
ADSL-143 Türkçe Hıbrıt ve Elektrıklı Taşıtlar Seçmeli 2 - - 2
ADSL-144 Türkçe Depreme Karşı Dayanıklı Evler Seçmeli 2 - - 2
ADSL-145 Türkçe Osmanlı Türkçesıne Gırış Seçmeli 2 - - 2
ADSL-147 Türkçe Hastalıklarda Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-148 Türkçe Özel Gereksınımlı Çocuklarda Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-149 Türkçe Yaşam Boyu Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-150 Türkçe Fızıksel Aktıvıte ve Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-153 Türkçe YAĞLI TOHUMLU BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-154 Türkçe UÇUCU YAĞLAR VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-155 Türkçe BİTKİSEL YAĞLARIN ENDÜSTRİYEL KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-156 Türkçe KRONİK HASTALIKLARDA EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-157 Türkçe BEL VE BOYUN SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-159 Türkçe GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-160 Türkçe TEMEL ALMANCA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-161 Türkçe KANSERDE GEN TERAPİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-162 Türkçe HÜCRE ÖLÜM MEKANİZMALARI VE YOLLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-163 Türkçe ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-164 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM DİNAMİKLERİ GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-165 Türkçe TEMEL LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-166 Türkçe SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-169 Türkçe TEMEL JAPONCA I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-170 Türkçe HELAL SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-172 Türkçe TÜRK MUTFAK TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-174 Türkçe DİKKAT KAVRAMI VE SAĞLIK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-175 Türkçe HARİTA BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-176 Türkçe UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ VE CBS Seçmeli 2 - - 2
MSDL001 - MESLEKİ SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
IIBF004 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
IIBF006 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IIBF010 Türkçe İDARE HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IKT236 Türkçe VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 - - 4
IKT778 Türkçe İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
IKT779 Türkçe ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
ISL244 Türkçe TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
MLY122 Türkçe TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
SIY123 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 - - 4
SIY234 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 4
SIY717 Türkçe KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
SIY720 Türkçe OSMANLI DEVLETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
SIY721 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
SIY739 Türkçe GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
ULI701 Türkçe TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA POLİTİK GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 5
ULI702 Türkçe BÖLGESEL POLİTİKA: ORTADOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI703 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİSTEM ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
ULI704 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 5
ULI705 Türkçe KAMU DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI706 Türkçe ORTADOĞU'DA DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 5
ULI707 Türkçe ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI708 Türkçe ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI709 Türkçe ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 - - 5
ULI710 Türkçe ULUSLARARASI TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 - - 5
ULI711 Türkçe SİYASİ COĞRAFYA (JEOPOLİTİK) Seçmeli 3 - - 5
ULI712 Türkçe ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
ULI714 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
ULI715 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI HARP TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
ULI716 Türkçe DÜNYADA YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİK Seçmeli 3 - - 5
ULI717 Türkçe ULUSLARARASI TERÖRİZM Seçmeli 3 - - 5
ULI718 Türkçe TÜRKİYE VE UZAK DOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI719 Türkçe OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 3 - - 5
ULI721 Türkçe ARAPÇA Seçmeli 3 - - 5
ULI722 Türkçe İSPANYOLCA Seçmeli 3 - - 3
ULI723 Türkçe FRANSIZCA Seçmeli 3 - - 5
ULI724 Türkçe TÜRKİYE VE DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 - - 5
ULI726 Türkçe CEZA HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
ULI728 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
ULI729 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
ULI730 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE I Seçmeli 3 - - 5
ULI731 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 - - 5
ULI732 Türkçe TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI733 Türkçe LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 - - 5
ADSL02 - ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
ADSL-001 Türkçe GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-002 Türkçe SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-003 Türkçe TARLA BİTKİLERİNDE MODERN UYGULAMALAR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-005 Türkçe ENDÜSTRİYEL KENEVİR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-006 Türkçe TARIM VE DOĞA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-007 Türkçe EKONOMİK GELİŞME VE TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-008 Türkçe HAYVANCILIKTA PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-009 Türkçe GİRİŞİMCİLİK-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-010 Türkçe GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU Seçmeli 2 - - 2
ADSL-011 Türkçe PARA TARİHİ-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-012 Türkçe ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-013 Türkçe ESKİ ÖNASYA'DA MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-014 Türkçe ANTİK DÖNEM RESİM SANATI-1 Seçmeli 2 - - 2
ADSL-015 Türkçe BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-017 Türkçe BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-018 Türkçe FİZİK VE YAŞAM I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-019 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-020 Türkçe FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-021 Türkçe DOĞAL AFETLER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-022 Türkçe GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-023 Türkçe KUANTUM FİZİĞİ VE HAYAT Seçmeli 2 - - 2
ADSL-024 Türkçe GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-025 Türkçe FİZİKTE YENİ GELİŞMELER I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-027 Türkçe HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-028 Türkçe TEMEL LATİNCE-I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-029 Türkçe TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-030 Türkçe IŞIK-MADDE ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-031 Türkçe GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-032 Türkçe REKREASYON Seçmeli 2 - - 2
ADSL-033 Türkçe YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-034 Türkçe ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 2 - - 2
ADSL-035 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-037 Türkçe RUSÇA I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-038 Türkçe SU KİMYASI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-039 Türkçe KİMYA TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-040 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-041 Türkçe KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-042 Türkçe DİNLERDE İBADET Seçmeli 2 - - 2
ADSL-045 Türkçe HADİS VE SÜNNETİN ÖNEMİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-047 Türkçe İSLAM AHLAKI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-048 Türkçe TOHUMLUK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-049 Türkçe ORGANİK TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-050 Türkçe TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-051 Türkçe ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-052 Türkçe AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-053 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-054 Türkçe REKLAM VE BİLİNÇALTI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-055 Türkçe TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-056 Türkçe PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI GÜÇLENDİRME Seçmeli 2 - - 2
ADSL-057 Türkçe YAŞLANMAK VE YAŞLILIK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-058 Türkçe HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-059 Türkçe İLK YARDIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-060 Türkçe TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALAR-I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-061 Türkçe AİLE SAĞLIĞI VE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-062 Türkçe İLAÇ KİMYASI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-063 Türkçe YAŞAMDA ORGANİK KİMYA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-064 Türkçe SANAT VE KİMYA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-065 Türkçe GÜNLÜK YAŞAMDA KİMYA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-066 Türkçe DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2 - - 2
ADSL-067 Türkçe SÜS TAŞLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-068 Türkçe HOBİ AMAÇLI SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-069 Türkçe EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-070 Türkçe İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-071 Türkçe ÇİM ALAN TESİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-072 Türkçe HOBİ AMAÇLI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-073 Türkçe TEMEL TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-074 Türkçe SAKSIDA ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-075 Türkçe SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-076 Türkçe BAHÇE SANATI VE PEYZAJ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-077 Türkçe ÇİÇEK BAKIMI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-078 Türkçe HOBİ SEBZECİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-079 Türkçe ŞİFALI MEYVELER Seçmeli 2 - - 2
ADSL-080 Türkçe PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-081 Türkçe DİNLER VE SEMBOLLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-082 Türkçe AĞ TEMELLERİ I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-084 Türkçe TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALAR-II Seçmeli 2 - - 2
ADSL-085 Türkçe MUKADDES KİTABIMIZ KUR'AN-I KERİM Seçmeli 2 - - 2
ADSL-086 Türkçe HOBİ BALIKÇILIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-087 Türkçe YEŞİL KİMYA VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-088 Türkçe Gelışımın Dını ve Ahlakı Boyutları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-089 Türkçe Rus Edebıyatı Okumaları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-090 Türkçe Stress ve Öfke Kontrolü Seçmeli 2 - - 2
ADSL-091 Türkçe AB Gençlık Proje Fırsatları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-092 Türkçe Fransızca Okumaları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-093 Türkçe Balkon ve Teraslarda Çılek Yetıştırıcılığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-094 Türkçe Permakültür Bahçecılığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-095 Türkçe İlaç Bıtkılerın Etken Maddelerı ve Kullanımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-096 Türkçe Beslenme ve Su Ürünlerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-097 Türkçe Sürdürülebılır Hayvancılık ve İklım Değışıklığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-098 Türkçe Anadolu Türk Mımarlık Tarıhı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-099 Türkçe Kıtap Okuma ve Yorumlama Seçmeli 2 - - 2
ADSL-100 Türkçe Temel Yoga Pratığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-101 Türkçe Bılımsel Muhakeme Becerılerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-102 Türkçe Afet Yönetımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-103 Türkçe Küresel İklım Değışıklığı Farkındalığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-104 Türkçe Sanat Etkınlıklerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-106 Türkçe Görgü Kuralları ve Protokol Seçmeli 2 - - 2
ADSL-110 Türkçe Oryantırıng Seçmeli 2 - - 2
ADSL-111 Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Seçmeli 2 - - 2
ADSL-112 Türkçe Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma Seçmeli 2 - - 2
ADSL-113 Türkçe Araç Arızaları ve Bakımları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-114 Türkçe Günümüz Türk Halkları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-115 Türkçe Yozgat’ın Tarıhı Yerlerı ve Yapıları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-116 Türkçe Fınansal Okuryazarlık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-117 Türkçe Satış ve İkna Teknıklerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-118 Türkçe Alternatıf Enerjı Bıtkılerı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-119 Türkçe Sanat Terapısı Eğıtımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-120 Türkçe Keçe Sanatı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-121 Türkçe Hat Sanatı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-122 Türkçe Güzel Sanatlar Seçmeli 2 - - 2
ADSL-123 Türkçe Mınyatür Seçmeli 2 - - 2
ADSL-124 Türkçe Tarımda Enerjı ve Sürdürülebılırlık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-125 Türkçe Bılgısayar Desteklı Tasarım (Solıdworks Eğıtımı) Seçmeli 2 - - 2
ADSL-126 Türkçe Bılgısayar Desteklı AutoCAD Katı Modelleme Eğıtımı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-127 Türkçe Motor ve Araç Teknolojısı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-128 Türkçe Olay Yerı Yönetımı ve Planlanması Seçmeli 2 - - 2
ADSL-129 Türkçe Afetlerde Salgın hastalıklar Seçmeli 2 - - 2
ADSL-130 Türkçe Makıne ve Tezgâhlarda İSG Seçmeli 2 - - 2
ADSL-131 Türkçe Yapı İşlerınde İSG Seçmeli 2 - - 2
ADSL-132 Türkçe Dıjıtal Pazarlama Seçmeli 2 - - 2
ADSL-133 Türkçe Genel ve Tarımsal Kooperatıfçılık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-134 Türkçe Sağlıkta Hıdroterapı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-135 Türkçe Kanser Hastalığı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-136 Türkçe İşaret Dılı Seçmeli 2 - - 2
ADSL-137 Türkçe Sağlık hızmetlerınde araştırma, ınceleme ve değerlendırme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-138 Türkçe Tıbbı cıhaz ve malzemelerın tanıtımı ve uygulama sahaları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-139 Türkçe Sağlık bılımınde ve yönetımınde etık Seçmeli 2 - - 2
ADSL-140 Türkçe İçılebılır Su Kaynakları Seçmeli 2 - - 2
ADSL-141 Türkçe Uyuşturucu ıle Mücadele   Seçmeli 2 - - 2
ADSL-142 Türkçe Beslenme Bıyokımyası Seçmeli 2 - - 2
ADSL-143 Türkçe Hıbrıt ve Elektrıklı Taşıtlar Seçmeli 2 - - 2
ADSL-144 Türkçe Depreme Karşı Dayanıklı Evler Seçmeli 2 - - 2
ADSL-145 Türkçe Osmanlı Türkçesıne Gırış Seçmeli 2 - - 2
ADSL-147 Türkçe Hastalıklarda Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-148 Türkçe Özel Gereksınımlı Çocuklarda Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-149 Türkçe Yaşam Boyu Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-150 Türkçe Fızıksel Aktıvıte ve Beslenme Seçmeli 2 - - 2
ADSL-153 Türkçe YAĞLI TOHUMLU BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-154 Türkçe UÇUCU YAĞLAR VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-155 Türkçe BİTKİSEL YAĞLARIN ENDÜSTRİYEL KULLANIMI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-156 Türkçe KRONİK HASTALIKLARDA EGZERSİZ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-157 Türkçe BEL VE BOYUN SAĞLIĞI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-159 Türkçe GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-160 Türkçe TEMEL ALMANCA Seçmeli 2 - - 2
ADSL-161 Türkçe KANSERDE GEN TERAPİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-162 Türkçe HÜCRE ÖLÜM MEKANİZMALARI VE YOLLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-163 Türkçe ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 - - 2
ADSL-164 Türkçe SAĞLIKLI YAŞAM DİNAMİKLERİ GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-165 Türkçe TEMEL LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-166 Türkçe SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 - - 2
ADSL-169 Türkçe TEMEL JAPONCA I Seçmeli 2 - - 2
ADSL-170 Türkçe HELAL SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-172 Türkçe TÜRK MUTFAK TARİHİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-174 Türkçe DİKKAT KAVRAMI VE SAĞLIK Seçmeli 2 - - 2
ADSL-175 Türkçe HARİTA BİLGİSİ Seçmeli 2 - - 2
ADSL-176 Türkçe UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ VE CBS Seçmeli 2 - - 2
MSDL002 - MESLEKİ SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
IIBF004 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
IIBF006 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IIBF010 Türkçe İDARE HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IKT236 Türkçe VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 - - 4
IKT778 Türkçe İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
IKT779 Türkçe ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
ISL244 Türkçe TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
MLY122 Türkçe TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
SIY123 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 - - 4
SIY234 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 4
SIY717 Türkçe KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
SIY720 Türkçe OSMANLI DEVLETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
SIY721 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
SIY739 Türkçe GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
ULI701 Türkçe TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA POLİTİK GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 5
ULI702 Türkçe BÖLGESEL POLİTİKA: ORTADOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI703 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİSTEM ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
ULI704 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 5
ULI705 Türkçe KAMU DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI706 Türkçe ORTADOĞU'DA DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 5
ULI707 Türkçe ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI708 Türkçe ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI709 Türkçe ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 - - 5
ULI710 Türkçe ULUSLARARASI TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 - - 5
ULI711 Türkçe SİYASİ COĞRAFYA (JEOPOLİTİK) Seçmeli 3 - - 5
ULI712 Türkçe ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
ULI714 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
ULI715 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI HARP TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
ULI716 Türkçe DÜNYADA YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİK Seçmeli 3 - - 5
ULI717 Türkçe ULUSLARARASI TERÖRİZM Seçmeli 3 - - 5
ULI718 Türkçe TÜRKİYE VE UZAK DOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI719 Türkçe OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 3 - - 5
ULI721 Türkçe ARAPÇA Seçmeli 3 - - 5
ULI722 Türkçe İSPANYOLCA Seçmeli 3 - - 3
ULI723 Türkçe FRANSIZCA Seçmeli 3 - - 5
ULI724 Türkçe TÜRKİYE VE DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 - - 5
ULI726 Türkçe CEZA HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
ULI728 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
ULI729 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
ULI730 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE I Seçmeli 3 - - 5
ULI731 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 - - 5
ULI732 Türkçe TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI733 Türkçe LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 - - 5
MSDL003 - MESLEKİ SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
IIBF004 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
IIBF006 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IIBF010 Türkçe İDARE HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IKT236 Türkçe VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 - - 4
IKT778 Türkçe İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
IKT779 Türkçe ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
ISL244 Türkçe TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
MLY122 Türkçe TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
SIY123 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 - - 4
SIY234 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 4
SIY717 Türkçe KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
SIY720 Türkçe OSMANLI DEVLETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
SIY721 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
SIY739 Türkçe GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
ULI701 Türkçe TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA POLİTİK GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 5
ULI702 Türkçe BÖLGESEL POLİTİKA: ORTADOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI703 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİSTEM ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
ULI704 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 5
ULI705 Türkçe KAMU DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI706 Türkçe ORTADOĞU'DA DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 5
ULI707 Türkçe ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI708 Türkçe ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI709 Türkçe ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 - - 5
ULI710 Türkçe ULUSLARARASI TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 - - 5
ULI711 Türkçe SİYASİ COĞRAFYA (JEOPOLİTİK) Seçmeli 3 - - 5
ULI712 Türkçe ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
ULI714 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
ULI715 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI HARP TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
ULI716 Türkçe DÜNYADA YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİK Seçmeli 3 - - 5
ULI717 Türkçe ULUSLARARASI TERÖRİZM Seçmeli 3 - - 5
ULI718 Türkçe TÜRKİYE VE UZAK DOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI719 Türkçe OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 3 - - 5
ULI721 Türkçe ARAPÇA Seçmeli 3 - - 5
ULI722 Türkçe İSPANYOLCA Seçmeli 3 - - 3
ULI723 Türkçe FRANSIZCA Seçmeli 3 - - 5
ULI724 Türkçe TÜRKİYE VE DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 - - 5
ULI726 Türkçe CEZA HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
ULI728 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
ULI729 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
ULI730 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE I Seçmeli 3 - - 5
ULI731 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 - - 5
ULI732 Türkçe TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI733 Türkçe LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 - - 5
MSDL004 - MESLEKİ SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
IIBF004 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
IIBF006 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IIBF010 Türkçe İDARE HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IKT236 Türkçe VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 - - 4
IKT778 Türkçe İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
IKT779 Türkçe ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
ISL244 Türkçe TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
MLY122 Türkçe TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
SIY123 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 - - 4
SIY234 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 4
SIY717 Türkçe KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
SIY720 Türkçe OSMANLI DEVLETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
SIY721 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
SIY739 Türkçe GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
ULI701 Türkçe TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA POLİTİK GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 5
ULI702 Türkçe BÖLGESEL POLİTİKA: ORTADOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI703 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİSTEM ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
ULI704 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 5
ULI705 Türkçe KAMU DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI706 Türkçe ORTADOĞU'DA DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 5
ULI707 Türkçe ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI708 Türkçe ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI709 Türkçe ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 - - 5
ULI710 Türkçe ULUSLARARASI TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 - - 5
ULI711 Türkçe SİYASİ COĞRAFYA (JEOPOLİTİK) Seçmeli 3 - - 5
ULI712 Türkçe ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
ULI714 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
ULI715 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI HARP TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
ULI716 Türkçe DÜNYADA YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİK Seçmeli 3 - - 5
ULI717 Türkçe ULUSLARARASI TERÖRİZM Seçmeli 3 - - 5
ULI718 Türkçe TÜRKİYE VE UZAK DOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI719 Türkçe OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 3 - - 5
ULI721 Türkçe ARAPÇA Seçmeli 3 - - 5
ULI722 Türkçe İSPANYOLCA Seçmeli 3 - - 3
ULI723 Türkçe FRANSIZCA Seçmeli 3 - - 5
ULI724 Türkçe TÜRKİYE VE DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 - - 5
ULI726 Türkçe CEZA HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
ULI728 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
ULI729 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
ULI730 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE I Seçmeli 3 - - 5
ULI731 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 - - 5
ULI732 Türkçe TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI733 Türkçe LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 - - 5
MSDL005 - MESLEKİ SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
IIBF004 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
IIBF006 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IIBF010 Türkçe İDARE HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IKT236 Türkçe VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 - - 4
IKT778 Türkçe İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
IKT779 Türkçe ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
ISL244 Türkçe TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
MLY122 Türkçe TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
SIY123 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 - - 4
SIY234 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 4
SIY717 Türkçe KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
SIY720 Türkçe OSMANLI DEVLETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
SIY721 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
SIY739 Türkçe GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
ULI701 Türkçe TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA POLİTİK GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 5
ULI702 Türkçe BÖLGESEL POLİTİKA: ORTADOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI703 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİSTEM ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
ULI704 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 5
ULI705 Türkçe KAMU DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI706 Türkçe ORTADOĞU'DA DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 5
ULI707 Türkçe ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI708 Türkçe ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI709 Türkçe ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 - - 5
ULI710 Türkçe ULUSLARARASI TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 - - 5
ULI711 Türkçe SİYASİ COĞRAFYA (JEOPOLİTİK) Seçmeli 3 - - 5
ULI712 Türkçe ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
ULI714 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER FELSEFESİ Seçmeli 3 - - 5
ULI715 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI HARP TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
ULI716 Türkçe DÜNYADA YÜKSELEN MİLLİYETÇİLİK Seçmeli 3 - - 5
ULI717 Türkçe ULUSLARARASI TERÖRİZM Seçmeli 3 - - 5
ULI718 Türkçe TÜRKİYE VE UZAK DOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI719 Türkçe OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli 3 - - 5
ULI721 Türkçe ARAPÇA Seçmeli 3 - - 5
ULI722 Türkçe İSPANYOLCA Seçmeli 3 - - 3
ULI723 Türkçe FRANSIZCA Seçmeli 3 - - 5
ULI724 Türkçe TÜRKİYE VE DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 - - 5
ULI726 Türkçe CEZA HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
ULI728 Türkçe ALMANCA I Seçmeli 3 - - 5
ULI729 Türkçe ALMANCA II Seçmeli 3 - - 5
ULI730 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE I Seçmeli 3 - - 5
ULI731 Türkçe DİPLOMATİK İNGİLİZCE II Seçmeli 3 - - 5
ULI732 Türkçe TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI733 Türkçe LATİN AMERİKA ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 - - 5
MSDL006 - MESLEKİ SEÇMELİ DERS
Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS Rapor
IIBF004 Türkçe ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 - - 5
IIBF006 Türkçe BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IIBF010 Türkçe İDARE HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
IKT236 Türkçe VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 - - 4
IKT778 Türkçe İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3 - - 2
IKT779 Türkçe ULUSLARARASI İKTİSAT Seçmeli 3 - - 5
ISL244 Türkçe TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 - - 5
MLY122 Türkçe TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 - - 4
SIY123 Türkçe KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 - - 4
SIY234 Türkçe MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 - - 4
SIY717 Türkçe KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 3 - - 5
SIY720 Türkçe OSMANLI DEVLETİ DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 - - 5
SIY721 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 - - 5
SIY739 Türkçe GENEL MUHASEBE Seçmeli 3 - - 5
ULI701 Türkçe TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASINDA POLİTİK GELİŞMELER Seçmeli 3 - - 5
ULI702 Türkçe BÖLGESEL POLİTİKA: ORTADOĞU Seçmeli 3 - - 5
ULI703 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SİSTEM ANALİZİ Seçmeli 3 - - 5
ULI704 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 - - 5
ULI705 Türkçe KAMU DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 - - 5
ULI706 Türkçe ORTADOĞU'DA DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 3 - - 5
ULI707 Türkçe ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI708 Türkçe ULUSLARARASI KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 - - 5
ULI709 Türkçe ULUSLARARASI GÜVENLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 -